REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

kaflezagrosze.plSklep internetowy kaflezagrosze.pl działający pod adresem http://kaflezagrosze.pl (dalej także: „Sklep Internetowy kaflezagrosze.pl”) jest platformą informatyczną prowadzoną przez firmę:
 

 

 

Arka Andrzej Krawczyk Tomasz Krawczyk sp.k.

z siedzibą w Nysie przy ul Podolskiej 19

NIP 753-234-43-01

Zarejestrowany w Sąd Rejonowy w Opolu VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego nr 0000295637

Tel. +4877 433 37 99


Nr konta w ING Bank Śląski oddział w Nysie 30 1050 1504 1000 0023 2567 1630

Zwanego w dalszej części Regulaminu także „Sprzedawcą”

 

Objaśnienie stosowanych w Regulaminie pojęć:
 
 • Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego do zawarcia Umowy sprzedaży (w tym również Konsument), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

 • Strona Towaru – strona , podstrona lub fragment wyświetlanej strony internetowej w Sklepie Internetowym kaflezagrosze.pl, na której przedstawione są podstawowe informacje na temat Towaru.
 • Magazyn – magazyn prowadzony przez Sprzedawcę, zlokalizowany w Ostrowie Świętokrzyskim przy ul. Wspólnej 105, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego Plytki24.pl, umożliwiająca Klientowi złożenie zamówienie i modyfikację danych zamówienia w szczególności takich jak rodzaj i ilość Towarów, dane do faktury, adres dostawy, sposób płatności, sposób dostawy.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego kaflezagrosze.pl, określające rodzaj i liczbę zamówionego Towaru, sposób dostawy, sposób płatności i inne istotne elementy Umowy sprzedaży.
 • Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży, w szczególności lecz nie wyłącznie glazura, terakota i armatura łazienkowe oraz inne akcesoria łazienkowe.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.


 

§ 1 Postanowienia ogólne - zawarcie umowy sprzedaży

 1. Klientem Sklepu Internetowego kaflezagrosze.pl może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, jak także osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 2. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej http:// kaflezagrosze.pl

 3. Klient w trakcie składania zamówienia, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zalogowaniu się na przedmiotowej stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na Towar, który zamierza nabyć, przez określenie ilości danego towaru (ilość sztuk lub ilość metrów kwadratowych lub ilość opakowań Towaru) a następnie wybór znajdującego się na Stronie Towaru polecenia „Kup”. Po wybraniu w wyżej wymieniony sposób Towaru i określeniu jego ilości, Klient wskazuje w Koszyku sposób odbioru i płatności, oraz potwierdza zamówienie. Zawarcie Umowy sprzedaży możliwe jest jedynie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

 4. W Koszyku, po zalogowaniu do tej funkcjonalności Sklepu Internetowego kaflezagrosze.pl Klient wskazuje:
 • zamawiane Towary,
 • ilość zamawianych Towarów, w zależności od ich specyfiki będzie to ilość sztuk  (szt.), metrów kwadratowych (m2) lub liczba opakowań zbiorczych Towaru,
 • adres, na jaki Towar ma być dostarczony,
 • dane niezbędne do wystawienia faktury i dostarczenia Towarów,
 • sposób dostawy;
 1. Procedura składania zamówienia obejmuje kolejno pojawiające się na stronie internetowej http:// kaflezagrosze.pl polecenia: „Kup”,  „Kontynuuj zamówienie” „Zarejestruj się”, (albo dla Klientów, którzy już wcześniej zarejestrowali się w Sklepie Internetowym kaflezagrosze.pl polecenie „Login”), „Koszt Dostawy”. Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „Złóż Zamówienie”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia

 2. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.  Umowa sprzedaży Towarów zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu oferty.

  § 2 Warunki realizacji zamówienia

 3. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta przy rejestracji adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

 4. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

 1. Anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w całości);

 2. Anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); albo

 3. Podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w dwóch lub większej ilości odrębnych przesyłek, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na dwie lub więcej wysyłek).

 1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Towaru dostawa zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze na Stronie Towaru nie zaznaczono inaczej.

 2. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i zawiadomić sprzedawcę w przypadku stwierdzenia:

 

 1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

 2. niekompletności przesyłki,

 3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

 

 

 1. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

 2. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.

 3. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym kaflezagrosze.pl . Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do w/w konta;

 4. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia

 5. Kurier ma obowiązek jedynie wyładować towar z samochodu, nie ma obowiązku wnoszenia go do mieszkania (co wynika z regulaminów firm spedycyjnych).

 


§ 3Ceny produktów

 

 1. Sprzedawca zamieszcza informacje o Towarach na stronie Sklepu Internetowego kaflezagrosze.pl i sprzedaje w/w Towary za pośrednictwem sieci Internet, przy użyciu platformy http:// kaflezagrosze.pl

 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego kaflezagrosze.pl zamieszczone przy Towarach:

  a)      zawierają podatek VAT (ceny brutto) i podawane są w złotych polskich;
  b)      nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego kaflezagrosze.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Towarów.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych (promocyjne obniżki cen) oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  § 4 Zmiana Zamówienia

 6. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedawcę wysyłki z Towarem do Klienta.  Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 7 (siedem) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

 7. Zmian zamówionych Towarów można dokonywać kontaktując się z działem obsługi Klienta Sklepu Internetowego kaflezagrosze.pl, pod wskazanymi numerami telefonów, od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00, a w soboty od 9:00 do 14:00.


  § 5 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 8. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży została prawidłowo przez Strony zawarta, Klient może dokonać zapłaty w następujący sposób:

 • Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w e-mailu zawierającym oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty,
 • Kartą płatniczą lub przelewem bankowym w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy kaflezagrosze.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za  pośrednictwem:
 • Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Sprzedawca pobierze dodatkową opłatę za dokonaną płatność w/w sposobem w wysokości 2,8% całkowitej ceny zamówionych Towarów. Opłata ta doliczana jest do kosztów wysyłki.

 

 • Centrum Rozliczeniowego PayU. Sprzedawca pobierze dodatkową opłatę za dokonaną płatność w/w sposobem w wysokości 0,35zł + 2,5% całkowitej ceny zamówionych Towarów. Opłata ta doliczana jest do kosztów wysyłki.

 • przedpłaty w wysokości 300 zł, mającą na celu zabezpieczenie kosztów transportu, a pozostała część ceny całkowitej zamówionego Towaru będzie płatna gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym Sprzedawcy. Sprzedawca pobierze dodatkową opłatę w wysokości 20 zł za dokonaną płatność w/w sposobem. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego kaflezagrosze.pl
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisku Dotpay.pl oraz PayU
 • Klient posiada również możliwość dokonania zakupów na raty za pośrednictwem Płatności Credit Agricole Raty

 


§ 6 Warunki reklamacji

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu Towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych Towarów z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.

 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. Reklamacje należy odesłać na adres: Arka ul.Podolska 19, 48-303 Nysa.

 4. W przypadku, gdy Towar odbierany jest osobiście w Magazynie, reklamacje należy składać w Magazynie, w którym odbierany był przedmiot zamówienia zawierający reklamowane Towary.

 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


   

   

  § 7 Warunki gwarancji

 1. Towary sprzedawane przez sklep kaflezagrosze.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady

 • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;
 • korzystając z uprawnień przysługujących Konsumentowi od Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

 

 

§ 8 Niezgodność Towaru z umową.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

 3. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej strony o wystąpieniu takich okoliczności.


  § 9 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (dziesięciu) dni od odebrania towaru.

 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Arka ul.Podolska 19, 48-303 Nysa Wskazany w ust. 1 powyżej termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru został zawarty na stronie internetowej Sklepu Internetowego kaflezagrosze.pl

 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), 

 1. prosimy o załączenie dowodu zakupu w celu przyśpieszenia formalności związanych ze zwrotem.
 1. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

 2. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony w na adres: Arka ul.Podolska 19, 48-303 Nysa. 

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W szczególności prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (tj. np realizowanych na indywidualne zamówienie – informacja o takich właściwościach towaru jest przekazywana konsumentowi w trakcie procedury składania zamówienia)

 5. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi jedynie w zakresie całego towaru jednego typu. Nie jest możliwy zwrot części towaru jednego typu (np. przy zamówieniu przez konsumenta 20 m2 płytki ceramicznej nie jest możliwe odstąpienie i zwrot w zakresie 2 m2)


   

  §10 Dane osobowe

 6. Rejestrując się w Sklepie Internetowym kaflezagrosze.pl Klient, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym kaflezagrosze.pl.

 7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym kaflezagrosze.pl

 8. Administratorem danych osobowych Klienta jest sprzedawca

 9. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich

 10. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

 11. Klienci Sklepu Internetowego kaflezagrosze.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

 

 

 § 10 Ochrona danych osobowych.

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Arka Andrzej Krawczyk Tomasz Krawczyk sp.k. z siedzibą w Nysie przy ul Podolskiej 19 NIP 753-234-43-01. Zarejestrowany w Sąd Rejonowy w Opolu VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego nr 0000295637.

.

  1. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z biurem obsługi klienta, e-mail info@arka.nysa.pl

  2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz przesyłania informacji handlowych związanych z zamówieniem na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

  3. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim tj. firmy kurierskie i spedycyjne w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie

  4. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia szyfrowania przekazywanych danych, w celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z biurem obsługi klienta pod adresem e-mail: info@arka.nysa.pl.

  5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat

  6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

  9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO

  10. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach ogólnych w celu dostosowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika oraz ustawień językowych i walutowych naszego serwisu.


§ 12 Postanowienia końcowe 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 2. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego kaflezagrosze.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego kaflezagrosze.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym kaflezagrosze.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego Towaru. Postanowienie to nie narusza w żadnym stopniu uprawnień przysługujących Konsumentowi na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

 7. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami

 8. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego kaflezagrosze.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 30 dni od momentu udostępnienia na stronie kaflezagrosze.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.